Kroppsinriktad psykoterapi

I kroppsinriktad psykoterapi uppmärksammas även kroppens upplevelser i den terapeutiska processen.

I en samtalsterapi kan man väva in ett arbete med kroppen, och lära sig tyda kroppens signaler och upptäcka och förstå deras psykiska innebörd, t ex vilka tankar, känslor och erfarenheter som förknippas med dem. Processen kan fördjupa förmågan till kroppsligt ”inre upplevande” och hur denna påverkar medvetandet. Att uppleva sin kropp genom direkt sensoriska förnimmelser av inre kroppsliga tillstånd och spänningar kan väcka och leda till fördjupad förståelse och insikt. Den egna direkta erfarenheten av kroppens process kan underlätta förmågan i att kunna släppa på spänningsmönster och få en mer friare kontakt med sin kropp och sitt psyke. Fixeringar och blockerade ”kroppspansar” kan lösas upp. Kropp och psyke kan bli mer dynamiska.

Kroppens upplevelser i relationer

I arbetet uppmärksammas även hur kroppen agerar i interaktion med andra personer, och man kan utveckla en större medvetenhet om hur man tolkar och tänker om den andre och hur man på ett ickeverbalt sätt agerar med den andre. Det innebär att olika psykoterapeutiska förhållningssätt används.

Metoder, inriktning

De tekniker som används beror på de problem och behov som under terapins gång kommer till uttryck och sker i klientens egen takt. Jag arbetar varsamt med denna inriktning och söker vara lyhörd för klientens behov och problem i processen.

En naturlig del i en kroppsinriktad psykoterapeutisk process är att bli mer medveten om sin andning och hur den påverkar känslolivet men också hur den kan påverkas och utvecklas av känslolivet och av olika kroppsliga tillstånd.

En grund för mitt kroppsinriktade psykoterapeutiska arbete är många års studier och kliniska erfarenheter i kroppsinriktad psykoterapi. Dessa erfarenheter i kombination med rolfing, andra kroppsterapitekniker och förkovran i meditation fördjupar och berikar denna grund.

Vid olika slags konflikter och utveckling

Kroppsinriktad psykoterapi är en metod som anpassas till de aktuella problemen, och kan därför användas för många olika konflikter och svårigheter. Vanliga är psykosomatiska symptom, trauma och posttraumatiska tillstånd, relationsproblem, oro och olika ångesttillstånd, sexuella problem, depression, identitets- och självförtroendeproblem. Denna terapiform lämpar sig även för fördjupning i personlig utveckling.